Days of Creation Series

Creation:  Day 1
Made by Liat Engler
Creation: Day 2
Made by Orit Modiano
Creation:  Day 3
Made by Liat Engler
Creation:  Day 4
Made by Leeanne Shilo
Creation: Day 5
Made by Orit Modiano
Creation:  Day 6
Made by Leeanne Shilo
Creation: The Sabbath (Day 7)
Made by (left to right):
Leeanne Shilo, Orit Modiano, Liat Engler
Show More

© 2020 by QuilTrio

  • White Pinterest Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon